Privacy statement

Praktijk Mi Corazon voor Coaching, training, Sensi therapie en massage, gevestigd te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk Mi Corazon
Waterbiesweg 7
2548 XA  Den Haag
06-51121806
email: info@praktijkmicorazon.nl
Website: www.praktijkmicoarzon.nl

Natasja Aussems is de functionaris gegevensbescherming van Praktijk Mi Corazon. Zij is te bereiken via info@praktijkmicorazon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Mi Corazon verwerkt je gegevens door dat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegeven die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website praktijkmicorazon.nl
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door informatieaanvraag, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Praktijk Mi Corazon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid, indien van toegevoegde waarde voor de training of sessies.
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkmicorazon.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

 • Verzorgen van een training, workshop, coaching, sensi sessie of massage
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Praktijk Mi Corazon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Mi Corazon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens (Natasja Aussems of een  van haar medewerkers) tussen zit.

Praktijk Mi Corazon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Outlook emailverwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede (wanneer van toepassing) betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem emails en emailadressen zijn opgeslagen in outlook
 • WordPress, website, beheer website en berichtenverkeer naar info@praktijkmicorazon.nl. De website wordt gehost via Mijndomein.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Mi Corazon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoud- en CRM systeem bewaren we tenminste zeven jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van deze verplichtingen door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan, de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Mi Corazon verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Praktijk Mi Corazon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
In het kader van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Mi Corazon, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@praktijkmicorazon.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Mi Corazon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Mi Corazon neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@praktijkmicorazon.nl